Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Drukuj

Konsultacje, ekspertyzy, doradztwo oraz prowadzenie badań w zakresie:
Projektowanie innowacyjnych produktów spożywczych uwzględniające właściwości prozdrowotne, wydłużenie okresu przydatności do spożycia, zasadę clean label, rozwiązania technologiczne gotowe do wdrożenia.
Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych i przetwórstwa spożywczego w aspekcie obowiązującego prawa żywnościowego.
Badanie i ocena aspektów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń gastronomicznych.
Określenie energochłonności i efektywności procesów cieplnych w gastronomii i w przetwórstwie rolno-spożywczym.
Monitorowanie procesów termicznych (w produkcie jak i w przestrzeni roboczej) w czasie rzeczywistym (on-line) podczas obróbki cieplnej produktów spożywczych.
Analiza i ocena systemów jakości produkcji żywności, ich rola w podwyższaniu rentowności produkcji
i wzrostu możliwości eksportowych.
Ocena wielkości i kształtu cząstek proszków i układów wielofazowych spożywczych za pomocą mikroskopu z układem automatycznej wizualizacji i analizy obrazu.
Instrumentalny pomiar właściwości strukturalnych surowców i tekstury półproduktów i produktów spożywczych.
Instrumentalny pomiar barwy żywności.
Instrumentalny pomiar właściwości reologicznych żywności (krzywe płynięcia, modele reologiczne, pomiary dynamiczne ciał lepko sprężystych), pomiar smarowności.
Instrumentalna analiza termiczna z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz analiza termograwimetryczna (TGA) surowców i produktów spożywczych.
Pomiar składu surowcowego z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do określania jakości surowców, półproduktów i produktów spożywczych.
Oznaczenie zawartości błonnika pokarmowego ogółem (TDF), frakcji rozpuszczalnych (SDF)
i nierozpuszczalnych (IDF) oraz 1,3 1,4 b-glukanu w żywności.
Analiza stopnia utlenienia tłuszczów, monitorowania reakcji nieenzymatycznego brązowienia, zdolności przeciwutleniających badanych materiałów.
Charakterystyka profilu związków lotnych techniką headspace z wykorzystaniem elektronicznego nosa (chromatografia gazowa).
Pomiar i analiza profilu kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej
Analiza ilościowa i jakościowa alergenów pokarmowych w produktach spożywczych z wykorzystaniem metody ELISA i PCR w systemie Real time
Analiza profilu białek z wykorzystaniem elektroforezy SDS-PAGE i techniki Western blot.
Analiza ilościowa kolagenu ogólnego w produktach pochodzenia zwierzęcego (metoda spektrofotometryczna)
Analiza ilościowa glikogenu i kwasu mlekowego metodą enzymatyczną z detekcją spektrofotometryczną
Oznaczenie całkowitej zawartości polifenoli, antocyjanów, flawonoidów (metoda spektrofotometryczna)
Pomiar zdolności antyoksydacyjna mierzonych metodami: FRAP, DPPH, ABTS (metody spektrofotometryczne)
Ogólna zawartość mioglobiny w mięsie (metoda spektrofotometryczna)
Procentowa zawartość oksymioglobiny, deoksymioglobiny i metmioglobiny w mięsie (metoda spektrofotometryczna)
Oznaczenie zwartości kwasu askorbinowego (metoda spektrofotometryczna)
Pomiar liczby kwasowej, nadtlenkowej, zmydlania i jodowej (metoda miareczkowa)