Praktyki

Drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE na Wydziale Żywienia Człowieka 

Na kierunku Ocena Żywności i Żywienie Człowieka obowiązują jednorazowe 160 godzinne praktyki zawodowe, które można realizować po 4 lub po 6 semestrze studiów. Realizacja praktyk po 6 semestrze nie wymaga dodatkowej zgody Dziekana.

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/2020 są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich:

po II roku (IV semestrze) oraz po III roku (VI semestrze)

Minimalny czas praktyk po IV semestrze to 160 godzin. Minimalny czas praktyk po VI semestrze to 100 godzin. 


Od dnia 25.05.2020 roku przywrócona została możliwość stacjonarnej realizacji praktyk.

Osoby zainteresowane złożeniem umów o realizację praktyk powinny:

 1. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk przesłać drogą mailową informację o planowanym miejscu odbywania praktyk i uzyskać zgodę koordynatora. Zgodę można również uzyskać telefonicznie lub na platformie Teams w czasie wyznaczonych konsultacji (wtorki 12-14)
 2. Aby zapewnić bezpieczny obieg dokumentów, wypełnione umowy zostawiacie w dziekanacie w godzinach przyjęć studentów lub przesyłacie pocztą na adres dziekanatu z dopiskiem „praktyki kierunek żywienie człowieka i ocena żywności” i moimi imieniem i nazwiskiem. Umowa może, ale nie musi być wcześniej podpisana przez kierownika placówki, w której będzie realizowana praktyka. Proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisywanych w umowach danych - jeśli umowy zostaną źle wypełnione to cała procedura niepotrzebnie się wydłuży.
 3. Podpisane przeze mnie i Dziekana umowy będą do odbioru również w dziekanacie, o możliwości ich odbioru proszę pytać z użyciem ww. możliwości.
 4. Przychodząc z dokumentami pamiętajcie Państwo o tym, że w budynku obowiązuje reżim sanitarny.
 5. Osoby, które odebrały umowy przed wprowadzaniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa nie muszą ponownie składać umów, natomiast należy zgłosić podjęcie praktyk w zmodyfikowanym terminie.
 6. Skierowania na praktyki oraz skierowania na badania również należy zostawiać do podpisu w dziekanacie.
 7. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest obieg elektroniczny wszystkich ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że warunkiem wpisu do ehms zaliczenia praktyk jest dostarczenie oryginalnych dokumentów.

Dodatkowo przed podjęciem praktyk student zobowiązany jest do pozostawienia Koordynatorowi ds. praktyk kontaktu do opiekuna praktyk (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy).

Uwaga! Umowy o praktyki w roku akademickim 2019/2020 podpisywane będą do dnia 23 lipca. Po tej dacie nie będzie możłiwości podpisania umowy do końca sierpnia.

Zaliczenie praktyk:

 1. Zaliczenia praktyk, do odwołania, będą odbywać się poprzez platformę Teams, w ramach video spotkań lub rozmów w czasie których student zobowiązany jest udostępnić wymagane dokumenty. Terminy konsultacji na platformie teams będą na bieżąco aktualizowane.
 2. Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyk to: dziennik praktyk podpisany przez studenta i pracodawcę i w odpowiednich miejscach opatrzony pieczęcią oraz umowa o praktyki z oryginalnym podpisem pracodawcy.
 3. W przypadku pracy odpłatnej, poza dziennikiem praktyk, należy złożyć umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z podaniem o zaliczenie praktyk na podstawie złożonych dokumentów. Jeśli z umowy nie wynika dokładna ilość przepracowanych godzin, w harmonogramie praktyk, pracodawca powinien poświadczyć dodatkowym podpisem ilość wypracowanych godzin.
 4. Po akceptacji dokumentów przez koordynatora w ramach ww. form kontaktu, dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach przyjęć studentów, w koszulce opisanej: Praktyki, kierunek żywienie człowieka i ocena żywności oraz imieniem i nazwiskiem, rokiem i trybem studiów.
 5. W przypadku niemożności osobistego złożenia dokumentów, można złożyć je przez osobę trzecią lub przesłać pocztą, listem poleconym po uprzednim kontakcie z wykorzystaniem platformy Teams.

Dokumenty zaliczające praktykę należy złożyć w terminie wyznaczonym bieżącą organizacją roku akademickiego. W roku akademickim 2019/2020 planowany termin zamknięcia systemu e-HMS to 18 września 2020 r