Plan praktyk

Drukuj

PLAN PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i OCENA ŻYWNOŚCI

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich:

po II roku (IV semestrze) lub  po III roku (VI semestrze)

Minimalny czas praktyk to 4 tygodnie lub, w przeliczeniu na godziny, 160 godzin.

Praktyki można rozpocząć podczas 4 lub 6 semestru w dniach wolnych od zajęć.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/2020 są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich:

po II roku (IV semestrze) oraz po III roku (VI semestrze)

Minimalny czas praktyk po IV semestrze to 160 godzin. Minimalny czas praktyk po VI semestrze to 100 godzin. 

 

W trakcie praktyki studenci zapoznają się z charakterem prowadzonej przez zakład pracy działalności. Poznają charakterystykę procesów technologicznych właściwych dla firm, strukturę organizacyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także charakterystykę szczegółową prac specyficznych dla funkcjonowania instytucji/firmy (np. obsługę maszyn, programów komputerowych itp.) czy system kontroli i zarządzania jakością (laboratoria kontrolne). Szczegółowe informacje o praktykach zawiera:

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW

oraz

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

MIEJSCE PRAKTYK

Dowolne (zaproponowane przez studenta): może być to aktualne miejsce pracy lub przedsiębiorstwa produkcyjne bądź usługowe działające w sektorze żywnościowym (lub świadczących usługi dla tego sektora), tj.: przetwórstwo, gastronomia, catering, hotelarstwo, handel, logistyka (transport, magazynowanie, procesy informatyczne), w tym działy marketingu, finansów, kadr, IT itp.) oraz poradnie dietetyczne, Instytuty Naukowe, Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, agencje i laboratoria badawcze, Ministerstwa i inne przedsiębiorstwa państwowe, placówki ochrony zdrowia (szpitale, kliniki), placówki żywienia zbiorowego (tj. stołówki pracownicze i szkolne) itp.

lub

zaproponowane przez Koordynatora ds. praktyk (bezpłatne, w okresie lipiec – wrzesień)

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI

 

UBEZPIECZENIE PRAKTYK

studenci są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie

 

ZALICZENIE PRAKTYK

Podstawą zaliczenia praktyk jest:

Umowę o organizację praktyk należy złożyć do akceptacji Koordynatora ds. praktyk w trzech egzemplarzach przed rozpoczęciem praktyk. Ze względu na rygory sanitarne, do odwołania, akceptację Koordynatora należy uzyskać mailowo lub telefonicznie w godzinach konsultacji, a umowy do podpisu złożyć do dziekanatu.

Praktyka odbyta bez podpisanej umowy nie może stanowić podstawy zaliczenia praktyki, nawet przy spełnieniu pozostałych warunków formalnych.

Praktyka może być także zaliczona na podstawie umowy o pracę (dzieło, zlecenie).

Jedynie umowa o pracę na czas nieokreślony zwalnia z wypełniania dziennika praktyk.

Dokumenty wymagane do wpisu:

  • Umowa o praktykę z SGGW lub kopia innej umowy, która poświadcza pracę zarobkową oraz jej oryginał do wglądu. W przypadku umowy o dzieło, zlecenie lub o pracę kopię należy dostarczyć do Koordynatora ds. praktyk, wraz z oryginałem umowy do wglądu i podaniem o zaliczenie praktyk na podstawie załączonej umowy (link do pobrania).
  • Uzupełniony i podpisany przez praktykanta i pracodawcę dziennik praktyk (z pieczątkami).