Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Drukuj

Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
budynek 32; parter, pok. A 64

tel. 22 59 37 148
e-mail: marzena_czmoch@sggw.pl

http://pzd.sggw.pl/

 

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do  udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, na następujących  kierunkach lub specjalnościach: biologia, dietetyka, żywienie człowieka, technologia żywności, lekarski, pielęgniarski, stomatologia, farmacja, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne, psychologia, weterynaria, zootechnika oraz pokrewnych.

Program studiów realizowany jest w ramach 23 zjazdów i obejmuje  356 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów (198h), ćwiczeń i konwersatoriów (158h).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: wybrane zagadnienia z fizjologii i biochemii żywienia, wybrane zagadnienia z towaroznawstwa żywności, wybrane zagadnienia z technologii gastronomicznej,  żywność funkcjonalna i dietetyczna, toksykologia żywności, normowanie żywienia, ocena  żywienia, metody psychologiczne i socjologiczne stosowane w poradnictwie dietetycznym, etiopatogeneza i  dietoterapia chorób dietozależnych oraz układanie jadłospisów technikami komputerowymi,  udzielanie porad dietetycznych w określonych schorzeniach  i ich zespołach, konwersatoria.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu  w piątki (godz. 16.00 – 20.00), soboty (godz. 9.00-17.00 lub 19.00) oraz niedziele, w godz.: 9.00 – 16.00 (z wyjątkiem 1 semestru).

Zajęcia prowadzone są przez profesorów i adiunktów SGGW oraz lekarzy medycyny posiadających II stopień specjalizacji lub stopień naukowy doktora.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów:  dr hab. Dominika Głąbska

Czas trwania studiów: trzy semestry (1.5 roku); zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym – zaocznym i rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Zasady naboru: Przy rekrutacji na studia uwzględnia się ukończony kierunek studiów lub specjalność według preferencji podanych wyżej oraz kolejność złożenia dokumentów. Rekrutację przeprowadza Kierownik studiów podyplomowych.

Termin zgłoszeń: 9 września 2019 r.
Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień/październik 2019 r.
Liczba miejsc: 45 (minimalna liczba uczestników 30)
Ogólna liczba punktów ECTS - 45
Opłata: 6700 zł. za 3 semestry

Miejsce składania dokumentów:
osobiście do pok. A 64, parter, bud. 32; pn.- pt. w godz. 9-16
lub przesyłka listem poleconym na adres

Marzena Czmoch

Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
z dopiskiem "Studia podyplomowe Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne".

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia do pobrania z zakładki formularze na stronie pzd.sggw.pl,
• kwestionariusz osobowy do pobrania z zakładki formularze pzd.sggw.pl,
• odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.
Więcej informacji na stronie: pzd.sggw.pl

Opłaty za studia

Pobierane będą następujące opłaty:

 1. Za  studia w wysokości  6700 zł.

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia:

 • jednorazowo za całe studia w wysokości  6700 zł. – w terminie do 20.09.2018

lub

 • semestralnie:
  • wpłata za semestr  1 w wysokości   2200 zł.  - do  19.09.2019 r.
  • wpłata  za semestr 2  w wysokości  2200 zł.  – do 31.01.2020 r.  
  • wpłata  za semestr 3   w wysokości 2300 zł   -  do   30.09.2020 r.

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

Bank PKO S.A  o/Warszawa ul. Nowoursynowska 166

Nr rachunku: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Odbiorca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Tytułem: imię i nazwisko uczestnika, kod studiów: 507-10-100400-R00136-99

 

Kserokopie dowodów wpłat należy składać w sekretariacie studiów:

w przypadku I wpłaty po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na studia, najpóźniej do 19.09.2019, natomiast II i III wpłatę na pierwszym zjeździe rozpoczynającym semestr.

Po każdorazowej wpłacie czesnego można otrzymać fakturę VAT. Faktury są wystawiane na pisemny wniosek słuchacza, złożony do sekretariatu studiów podyplomowych w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. W wystawionej fakturze nabywcą będzie student zaś płatnikiem zakład pracy lub inna instytucja dokonująca wpłaty. We wniosku należy podać dane: imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę firmy (za kogo dokonano wpłaty), adres z kodem pocztowym, NIP, PESEL wysokość oraz datę wpłaty.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego:

      1/  Warunkiem ukończenia studiów jest:

           -  zaliczenie wszystkich realizowanych przedmiotów/modułów ujętych w programie studiów. Szczegółowe wymagania dotyczące zaliczania poszczególnych przedmiotów ujęte są w sylabusach.

          -  złożenie  i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej,

          -  uregulowanie pełnej odpłatności za studia.

     2/  Zaliczenia ewidencjonowane są w karcie egzaminacyjnej i protokołach zaliczeniowych.

     3/  Słuchacze zobowiązani są złożyć pracę końcową najpóźniej miesiąc przed zakończeniem ostatniego semestru.

     4/. Kierownik Studiów, na wniosek słuchacza,  może przesunąć termin  złożenia  pracy końcowej o 2 miesiące.

     5/  Obowiązuje następująca skala ocen:

         bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); dobry (4,0); dostateczny    plus (3,5);

         dostateczny (3,0);); niedostateczny (2,0); zaliczenie bez oceny (zal.).

     6/  Decyzję o ukończeniu studiów podyplomowych i wydaniu świadectwa ich ukończenia podejmuje Komisja powołana przez Kierownika Studiów Podyplomowych.  Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

     7/  Po spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do ukończenia studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     8/  Podstawą obliczenia oceny końcowej na świadectwie są:

         - średnia ocen ze wszystkich  realizowanych przedmiotów ,

         - ocena  pracy końcowej .

         Ostateczny wynik studiów to średnia wyżej  wymienionych ocen.

     9/ Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się końcowy wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

         przy średniej do 3,50                            - dostateczny (3,0)

         przy średniej powyżej 3,50 do 4,50      - dobry (4,0)

         przy średniej powyżej 4,50                   - bardzo dobry (5,0)

   10/ w pozostałych sprawach stosuje się postanowienia  Regulaminu Studiów Podyplomowych SGGW                                                                                              

Warszawa,   5.07.2019r.

 

Pliki do pobrania

 • podanie o przyjęcie na studia - pobierz
 • wypełniony kwestionariusz osobowy- pobierz
 • regulamin - pobierz
 • program studiów podyplomowych PŻD - pobierz