Plan praktyk

Drukuj

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i stopnia są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich po I, II i III roku studiów: każdorazowo po 200 h

W trakcie praktyki studenci zapoznają się z charakterem prowadzonej działalności gastronomicznej i hotelarskiej. Poznają charakterystykę procesów technologicznych właściwych dla danego zakładu, strukturę organizacyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także charakterystykę szczegółową prac specyficznych dla funkcjonowania zakładu gastronomicznego i obiektu hotelarskiego (np. obsługę maszyn, urządzeń, sprzętu, programów komputerowych itp.) czy system kontroli i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności.

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

Wzór skierowania na praktyki jest dostępny w:

Skierowanie na praktyki

 

UBEZPIECZENIE PRAKTYK: studenci muszą ubezpieczać się we własnym zakresie

Plan praktyk studenckich na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo 

MIEJSCE PRAKTYK

Zaproponowane przez Koordynatora ds. Praktyk (bezpłatne, w okresie lipiec –wrzesień), ewentualnie zaproponowane przez studenta miejsce pracy lub  w przedsiębiorstwach produkcyjnych bądź usługowych działających w sektorze żywnościowym tj.: gastronomia, catering, hotelarstwo, oraz placówki żywienia zbiorowego (stołówki pracownicze i szkolne) itp. oraz hotelarskim.

Informacje na temat MIEJSCA PRAKTYK przewidziane przez WYDZIAŁ są dostępne u Koordynatora ds. praktyk (parter, p. 82), na stronie internetowej Wydziału oraz będą wywieszone na tablicy informacyjnej (na parterze przy Dziekanacie)

 

PODSTAWĄ ZALICZENIA PRAKTYK JEST:

Umowa dotycząca organizacji praktyki zawodowej studentów

oraz

Dziennik praktyk 

 

Uwaga: Umowę dotyczącą organizacji praktyki zawodowej studentów należy złożyć do akceptacji Koordynatora ds. praktyk w trzech egzemplarzach przed rozpoczęciem praktyk.
W trakcie odbywania praktyk Koordynator ds. praktyk powinien mieć możliwość kontaktu z przełożonym praktykanta.

2. Dokumenty wymagane do wpisu:

1). 3 egz. Umowy z SGGW o organizację praktyk.

2). Dziennik praktyk – uzupełniony i podpisany (z pieczątkami i opinią pracodawcy).