Praktyki

Drukuj

Praktyki Studenckie na Wydziale Żywienia Człowieka, kierunek Gastronomia i Hotelarstwo

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo:
dr inż. Marlena Pielak
Konsultacje w semestrze zimowym

wkrótce

tel. (22) 59 37 057
e-mail: praktyki_gih@sggw.pl

1. Studenci wybierają miejsce odbycia praktyki spośród ofert dostępnych na stronie Wydziału Żywienia Człowieka, SGGW w Warszawie (Zakładka Student → Gastronomia i Hotelarstwo → Praktyki → Oferty praktyk)
2. Studenci kontaktują się Zakładowym koordynatorem praktyk (za pomocą adresu e-mail widniejącego na ofercie praktyk) i ustalają szczegóły planowanej praktyki (dział oraz termin jej rozpoczęcia i zakończenia).
3. Następnie Studenci dokonują rejestracji praktyki zawodowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
https://ankiety.wzim.sggw.pl/index.php/338732?lang=pl
4. Po upływie min. 3 dni roboczych od dokonania rejestracji, Student odbiera przygotowane dokumenty (3 egz. umowy o organizację praktyki i skierowanie) z Sekretariatu Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności (p. 79, parter), a następnie dostarcza je do Zakładu pracy (przed rozpoczęciem praktyki).
5. Student odbywa praktyki zgodnie z harmonogramem, ustalonym wspólnie z opiekunem praktyk, w czasie wolnym od zajęć (także wykładów).
6. Na dzień przed zakończeniem praktyk (w wymiarze określonym przez program studiów), Student udaje się do zakładowego Koordynatora praktyk, który potwierdza realizację praktyk swoim podpisem i pieczęcią służbową, a następnie oddaje Studentowi 2 egz. w/w umowy.
7. Student składa komplet dokumentów Koordynatorowi ds. praktyk na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo, w trakcie konsultacji lub w sekretariacie Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności.

*Studenci jednorazowo w okresie studiów inżynierskich (raz na 3,5 roku studiów) mogą przedstawić własną propozycję miejsca odbycia praktyki zawodowej. Dokonują oni rejestracji praktyki za pomocą w/w formularza wybierając opcję „Rodzaj rejestrowanej praktyki zawodowej → w Zakładzie pracy zaproponowanym przez Studenta". Zobowiązani są do dołączenia do umowy programu praktyk.