Praktyki

Drukuj

Podstawą zaliczenia praktyk na Kierunku Dietetyka jest:

  • umowa o organizację praktyk

oraz

  • dziennik praktyk

Praca na umowę o dzieło, zlecenie lub na etat może być podstawą zaliczenia praktyk. W tym celu ksero umowy o dzieło, zlecenia lub o pracę należy dostarczyć do Koordynatora ds. praktyk łącznie z dziennikiem praktyk i podaniem o zaliczenie praktyk na podstawie załączonej umowy. Jedynie umowa o pracę na czas nieokreślony zwalnia z wypełniania dziennika praktyk.

Studenci kierunku Dietetyka studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych przed przystąpieniem do realizacji praktyki są zobowiązani (każdy indywidualnie) do podania Koordynatorowi ds. praktyk następujących informacji:

  • miejsce realizacji praktyki
  • termin realizacji praktyki
  • imię i nazwisko opiekuna praktyki
  • kontakt do opiekuna praktyki (nr telefonu, e-mail)

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera Regulamin Praktyk Studenckich.

Uwaga

Dla studentów dietetyki 1 i 2 roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 1 roku II stopnia studiów stacjonarnych od roku  akademickiego 2018-2019 informacje dotyczące praktyk są przekazywane w ramach kursu e-learningowego na stronie eSGGW, przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy zapisać się na kurs.

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Dietetyka:

dr inż. Aleksandra Kołota

Zakład Dietetyki, pok. 097 (przyziemie)

tel.: 59 37 126

e-mail: aleksandra_kolota@sggw.pl

Konsultacje:

wkrótce