Praktyki

Drukuj

Podstawą zaliczenia praktyk na Kierunku Dietetyka jest:

  • umowa o organizację praktyk

oraz

  • dziennik praktyk

Praca na umowę o dzieło, zlecenie lub na etat może być podstawą zaliczenia praktyk. W tym celu ksero umowy o dzieło, zlecenia lub o pracę należy dostarczyć do Koordynatora ds. praktyk łącznie z dziennikiem praktyk i podaniem o zaliczenie praktyk na podstawie załączonej umowy. Jedynie umowa o pracę na czas nieokreślony zwalnia z wypełniania dziennika praktyk.

Studenci kierunku Dietetyka studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych przed przystąpieniem do realizacji praktyki są zobowiązani (każdy indywidualnie) do podania Koordynatorowi ds. praktyk następujących informacji:

  • miejsce realizacji praktyki
  • termin realizacji praktyki
  • imię i nazwisko opiekuna praktyki
  • kontakt do opiekuna praktyki (nr telefonu, e-mail)

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera Regulamin Praktyk Studenckich.

Uwaga

Dla studentów dietetyki 1 i 2 roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 1 roku II stopnia studiów stacjonarnych od roku  akademickiego 2018-2019 informacje dotyczące praktyk są przekazywane w ramach kursu e-learningowego na stronie eSGGW, przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy zapisać się na kurs.

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Dietetyka:

dr inż. Aleksandra Kołota

Zakład Dietetyki, pok. 096 (przyziemie)

tel.: 59 37 186

e-mail: aleksandra_kolota@sggw.pl

 

Konsultacje:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora SGGW od dnia 12-ego marca konsultacje w sprawie praktyk zostają odwołane. Konsultacje będą prowadzone w wyznaczonych terminach telefonicznie oraz mailowo.

Uwaga - wszystkie zajęcia dydaktyczne, w tym także realizacja praktyk studenckich zostaje zawieszona.

Konsultacje w semestrze letnim:

- dla studentów studiów stacjonarnych w czwartki 10:00-12:00

- dla studentów studiów niestacjonarnych w piątki przy czym 6.03. w godzinach 13:00-14:00, od 13.03. w godzinach 14:00-15:00