Wiesława Z. Grzesińska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności 

(+48) 22 59 37 075

wieslawa_grzesinska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0103

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Projektowanie systemów produkcji żywności; projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych; projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych i hotelarskich; zarządzanie procesem projektowania technologicznego, organizacja cateringu w placówkach służby zdrowia; higiena produkcji żywności

Zainteresowania naukowe:

Higieniczno – techniczne aspekty organizacji produkcji w zakładach przetwarzania i magazynowania żywności; dobór rodzaju oraz zasady organizacji gastronomii w budynkach wielofunkcyjnych; prawidłowość rozwiązań funkcjonalno – ergonomicznych stanowisk pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego; higieniczne aspekty rozwiązań konstrukcyjnych wyposażenia technologicznego zakładów gastronomicznych


Ph.D., senior lecturer

Food Technology and Nutrition
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0103

Main areas of didactic activity:

Design of the systems of food manufacture, catering enterprises designing technological design of catering enterprises and hotel objects, management of the technological designing process, organization of the catering in medical facility; hygiene in food production

Research interests:

Hygienic – technical aspects of the production organization in food  facilities; the selection of the kind and principles of the organization of the gastronomy in multifunctional buildings; ccorrectness of functional – ergonomic solutions workstations in food processing plants; hygienic aspects of structural solutions of technological equipping an catering facilities