Wiesław Przybylski

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Zakład Nutrigenomiki

(+48) 22 59 37 065

wieslaw_przybylski@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 80

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Seminarium dyplomowe – inżynierskie, magisterskie, doktoranckie; technologia produktów pochodzenia zwierzęcego; podstawy biotechnologii; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności

Zainteresowania naukowe

Oddziaływanie czynników genetycznych i środowiskowych na jakość mięsa; wpływ intensywności i zasięgu glikogenolizy post mortem na jakość mięsa; praktyczne metody diagnozowania wad mięsa i możliwości jego zagospodarowania; zastosowanie wielowymiarowych metod analizy statystycznej w technologii żywności; uwarunkowania jakości i wartości odżywczej żywności tradycyjnej i regionalnej


Professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Nutrigenomics

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 80

Main areas of didactic activity:

Diploma seminar – BSc,MSc, PhD; technology products of animal origin; fundamentals of biotechnology; modern technologies and standardization of food

Research interests:

Effect of genetic and environmental factors on the meat quality; impact intensity and extent of post mortem glycogenolysis on meat quality; practical method of diagnosing defects in meat and the possibility of its development; the use of multivariate statistical analysis in food technology; determinants of the quality and nutritional value of traditional and regional foods