Sylwia Żakowska-Biemans

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 133

sylwia_zakowska_biemans@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 104

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Zachowania konsumentów na rynku żywności; nowe trendy w konsumpcji; metody badania ruchu turystycznego; socjologia czasu wolnego

Zainteresowania naukowe:

Postawy i zachowania konsumentów; nowe trendy w rozwoju rynku żywności; innowacje na rynku żywności; społeczno-etyczne i środowiskowe uwarunkowania konsumpcji; żywność ekologiczna


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 104

Main areas of didactic activity:

Consumer behaviour in the food market, new trends in consumption, research methods in tourism, sociology of leisure

Research interests:

Consumers’ attitudes and behavior; new trends in the food market development; innovation in the food market; socio-ethical and environmental determinants of consumption; organic food