Rita Rakowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

tel. (+48) 22 59 37 047

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

rita_rakowska@sggw.edu.pl

pokój 1089

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej; współczesne trendy w żywieniu człowieka; żywność wygodna; przemysłowa produkcja potraw; analiza sensoryczna; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zainteresowania naukowe:

Żywność funkcjonalna; jakość produktów żywnościowych; wpływ procesów przetwarzania na wartość odżywczą żywności; właściwości funkcjonalne składników bioaktywnych oraz ich wykorzystanie w żywności


Ph. D., research and teaching assistant

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food 

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 1089

Main areas of didactic activity:

Functional food commodities; food convenient; technology of industrial production of dishes; sensory analysis of food; food for particular nutritional uses

Research interests:

Quality of food; functional food; effect of processing on the nutritional value of food; functional properties of bioactive compounds and their application in food products