Renata Kazimierczak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Ekologicznej

(+48) 22 59 37 035

renata_kazimierczak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1103

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; żywność ekologiczna; produkty ekologiczne w żywieniu człowieka; współczesne trendy w technologii żywności; ekologiczne metody produkcji żywności; środowisko życia człowieka

Zainteresowania naukowe:

Wartość odżywcza i biologiczna płodów rolnych z rolnictwa ekologicznego; jakość żywności z rolnictwa ekologicznego i jej wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt; rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Europie; rozwój świadomości ekologicznej i postaw prośrodowiskowych konsumentów oraz rolników ekologicznych i konwencjonalnych; GMO a środowisko, zdrowie i aspekty socjo-ekonomiczne; tworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy nauką a praktyką w sektorze rolnictwa ekologicznego 


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Organic Food

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1103

Main areas of didactic:

Raw food materials of plant and animal origin; organic food; organic products in human nutrition; current trends in food technology; ecological methods of food production, human living environment

Research interests:

The nutritional and biological value of organic crops; quality and health impacts of organic foods; the development of organic agriculture in Poland and in Europe; the development of environmental awareness and pro-environmental attitudes of consumers and organic and conventional farmers; GMO in food production – environment, human health and socio-economic aspects; creating a platform for communication between science and practice in organic food system