Piotr Sałek

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Zakład Technologii Gastronomicznej i Chemii Żywności

tel. (+48) 22 59 36 999

e-mail: piotr_salek@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 098

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Technologia gastronomiczna; Polskie kuchnie regionalne i narodowe; Projektowanie nowych potraw

Zainteresowania naukowe:

Jakość w produkcji cukierniczej; opracowywanie nowych produktów cukierniczych; technologia mięsa; jakość mięsa i produktów mięsnych; zastosowanie proteomiki
i metabolomiki w gastronomii i technologii mięsa

 


Research-didactic assistant (PhD)

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene

Chair of Food Gastronomy and Food Chemistry

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw   

office 098

Main areas of didactic activity:

Catering technology; Polish regional cuisines and national cuisines; New dishes development

Research interests:

The quality of confectionery production; developing new confectionery products; meat technology; quality of meat and meat products; the use of proteomics and metabolomics in gastronomy and meat technology