Olga Januszko

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 127

olga_januszko@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2135

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; toksykologia żywności; metodologia badań

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych; mikroskładniki: spożycie, stan odżywienia i stan zdrowia; suplementacja diety: korzyści i zagrożenia; pobranie metali ciężkich z dietą


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition  Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2135

Main areas of didactic activity:

Human nutrition; food toxicology; research methodology

Research interests:

Dietary intake and nutritional status of different population groups, micronutrients: intake, nutritional and health status;   diet supplementation: benefits and risks; dietary intake of heavy metals