Monika Świątkowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zarządzaniu i jakości

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 143

monika_swiatkowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1118

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych; organizacja pracy w zakładzie hotelarskim; organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim i gastronomicznym; psychologia (ogólna; społeczna; żywienia)

Zainteresowania naukowe:

Komunikacja rynkowa na rynku żywności i usług hotelarsko-gastronomicznych; reklama ogólna; psychologia reklamy; wizerunek przedsiębiorstwa


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institte of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1118

Main areas of didactic activity:

Hotels and catering services market; the organization of work in the hospitality business; organization and management in the hotel and catering company; psychology (general, social, and nutrition).

Research interests:

Market communication in the food and catering services; hospitality; generic advertising; the psychology of advertising; corporate image