Marzena Tomaszewska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

(+48) 22 59 37 075

marzena_tomaszewska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1096

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Projektowanie zakładów gastronomicznych; projektowanie technologiczne; zarządzanie procesem projektowania technologicznego; komputerowe wspomaganie procesu projektowania – program AutoCAD; systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Zainteresowania naukowe:

Technologie produkcji potraw o wydłużonej trwałości (technologia gwałtownego schładzania, technologia gwałtownego zamrażania ); zastosowanie pakowania próżniowego oraz w atmosferze gazów obojętnych w produkcji gotowych dań; weryfikacja zgodności procesów technologicznych prowadzonych w zakładach gastronomicznych, w tym w zakładach cateringowych, z zasadami GMP/GHP; projektowanie technologiczne zakładów żywnościowych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute of Human Nutrition  Sciences, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1096

Main areas of didactic activity:

Design of catering establishments; design of food production systems; management of the technological design process; computer-aided design – AutoCAD; systems in ensuring food safety

Research interests:

 Production technologies for meals with extended life (cook-chill and cook-freeze method); the use of vacuum and modified atmosphere in production of ready meals; verification the compatibility of technological process in catering establishment with GMP/GHP principles; design of catering establishments