Marzena Jeżewska-Zychowicz

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 131

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

marzena_jezewska_zychowicz@sggw.edu.pl

pokój 102

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Socjologia żywienia; style życia; etnodietetyka

Zainteresowania naukowe:

Wielkość i struktura konsumpcji żywności w gospodarstwach domowych; uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności; innowacyjna żywność – uwarunkowania jej akceptacji; usługi gastronomiczne z perspektywy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; znaczenie edukacji w warunkowaniu zachowań na rynku żywności


Professor

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Studies, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, 159c Nowoursynowska St., building 32, 02-776 Warsaw

office 102

Main areas of didactic activity:

Sociology of food and nutrition; lifestyle; etnodietetics; consumer education

Research interests:

Determinants of consumer behaviours in the food market; innovative food and determinants of its acceptance; catering services from the perspective of food safety; importance of education in determining consumer behaviours in the food market