Marcin Barański

Drukuj
Brak zdjęcia

dr, adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Ekologicznej

(+48) 22 59 37 037

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1101

marcin_baranski@sggw.edu.pl

 

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ekologia i Ochrona Środowiska; Żywność Ekologiczna

Zainteresowania naukowe:

synteza naukowa (systematyczny przegląd literatury i meta-analiza); jakość żywności ekologicznej, w tym różnice w wartości odżywczej pomiędzy surowcami uprawianymi ekologicznie i konwencjonalnie; powiązanie pomiędzy praktykami produkcji rolnej, jakością surowców i działaniem układu odpornościowego ssaków; mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywości ekologicznej


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Organic Food

Institute of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 1101

Main areas of didactic:

Ecology and Environmental Protection; Organic Food

Research interests:

research synthesis (systematic literature review and meta-analysis); organic food quality, including nutritional difference between organically and conventionally cultivated crops; connection between the agricultural practices, the food quality and the immune system of mammals; microbiological safety of organic food

Research Gate