Małgorzata Kosicka-Gębska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 146

malgorzata_kosicka_gebska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 104

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Edukacja konsumencka i żywieniowa; badania marketingowe na rynku żywności; serwicyzacja konsumpcji; podstawy socjologii; socjologia i z elementami psychologii społecznej

Zainteresowania naukowe:

Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb, w tym potrzeb żywieniowych polskich konsumentów przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, jak również analiza konsekwencji zmian zachowań konsumentów po procesie akcesji; zmiany w konsumpcji żywności i ich uwarunkowania na podstawie analizy wybranych rynków i produktów; charakterystyka funkcjonowania handlu detalicznego w Polsce i jego ocena z perspektywy wymagań i oczekiwań konsumentów; poziom akceptacji innowacji i innowacyjności rynku żywności zarówno z perspektywy konsumentów, jak i przedsiębiorców


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 159c Nowoursynowska St., building 32, 00-776 Warsaw

office 104

Main areas of didactic activity:

Consumer and nutrition education; marketing research on the services market; servicisation of consumption; basics sociology; sociology and social psychology

Research interests:

Evaluate the level of satisfaction of needs, including nutritional needs of Polish consumers before our country accession to the European Union, as well as analysis of the consequences of changes in consumer behavior after the accession process; changes in food consumption and their conditions based on analysis of selected markets and products; characteristics of the functioning of retail trade in Poland and its evaluation from the perspective of requirements and consumer expectations; the acceptance of innovations and innovative food market from the perspective of both consumers and entrepreneurs