Małgorzata Jałosińska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr, starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności 

(+48) 22 59 37 070

malgorzata_jalosinska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 84

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Mikrobiologia żywności; żywność probiotyczna; nowoczesne metody diagnostyczne w mikrobiologii  żywności; higiena produkcji żywności; mikrobiologia prognostyczna

Zainteresowania naukowe:

Bakterie kwasu mlekowego; w tym szczepy probiotyczne; właściwości prebiotyczne różnych związków sacharydowych; mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności; wykorzystanie nowoczesnych technik diagnostycznych w mikrobiologii żywności


Ph.D., senior lecturer

Food Technology and Human Nutrition; Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warszawa

office 84

Main areas of didactic activity:

Food microbiology; probiotic food; modern diagnostic methods in food microbiology; food hygiene; predictive microbiology

Research interests:

Lactic acid bacteria; in particular probiotic strains; prebiotic properties of different saccharide compounds; pathogens in food; utilization of modern diagnostic methods in food microbiology