Małgorzata Ewa Drywień

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywienia Człowieka
Zakład Oceny Żywienia

(+48) 22 59 37 121

malgorzata_drywien@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2103

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Biologiczna ocena żywności; współczesne trendy w żywieniu człowieka (genetyczne uwarunkowania żywienia); ocena żywienia; analiza żywności

Zainteresowania naukowe:

Błonnik pokarmowy i prebiotyki w żywieniu człowieka oraz żywności; witaminy rozpuszczalne w wodzie w żywieniu oraz żywności; sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych; żywienie w przewlekłych chorobach niezakaźnych; wykorzystanie somatotypu w żywieniu człowieka


Associate professor (dr hab.)

Food technology and nutrition
Department of Human Nutrition
Chair of Nutritional Assessment

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2103

Main areas of didactic activity:

Biological assessment of food; current trends in human nutrition (genetic determinants of nutrition); assessment of nutrition; food analysis

Research interests:

Dietary fiber and prebiotics in human nutrition and food, water-soluble vitamins in the diet and food; nutritional assessment of different population groups; nutrition in non-communicable chronic diseases; somatotype in human nutrition