Magdalena Zalewska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Laboratorium Innowacyjnych Badań Żywności

(+48) 22 59 37 084

magdalena_zalewska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2074

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Urządzenia do produkcji żywności; inżynieria żywności; maszynoznawstwo; ogólna technologia żywności

Zainteresowania naukowe:         

Badanie właściwości fizycznych żywności; analiza zmian barwy, tekstury, składu podstawowego żywności pod wpływem różnych procesów technologicznych; pakowanie i przechowywanie żywności oraz analiza zmian właściwości fizycznych zachodzących pod ich wpływem


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Laboratory of Innovative Food Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159C St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2074

Main areas of didactic activity:

Food industry equipment; food engineering; equipment in catering and accommodation industry; basics of food technology

Research interests:

Physical properties of food; analysis of changes in color, texture, composition of food under the influence of various technological processes; packaging and storage of food and analysis of changes in physical properties that occur under their influence