Katarzyna Świąder

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej 

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

(+48) 22 59 37 047

katarzyna_swiader@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1089

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności; analiza sensoryczna żywności; wybrane technologie przetwarzania żywności; technologia przemysłowej produkcji potraw; żywność funkcjonalna i ekologiczna; towaroznawstwo żywności wygodnej

Zainteresowania naukowe:

Analiza sensoryczna żywności; badania konsumenckie pod kątem czynników wpływających na wybór i akceptację konsumencką żywności; właściwości funkcjonalne substancji dodatkowych i ich wykorzystanie w produkcji żywności


Ph.D., assistant professor

Food Technology and Nutrition

Department of Functional and Organic Food 

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1089

Main areas of didactic activity:

Food commodities; sensory analysis of food; selected food processing technologies; technology of industrial production of dishes; functional and organic food; convenience food commodities

Research interests:

Sensory analysis of food; consumer researches in terms of the factors affecting consumer choice and acceptance of food; functional properties of food additives and their use in food production;