Katarzyna Kozłowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt dydaktyczy

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 115

katarzyna_kozlowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2127

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Toksykologia żywności; żywienie osób starszych

Zainteresowania naukowe:

Pobranie substancji obcych z dietą; jakość życia osób starszych; żywienie osób starszych; sposób żywienia i stan odżywienia osób starszych


Ph.D., lecturer

Food technology and nutrition

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2127

Main areas of didactic activity:

Food toxicology; nutrition in older age

Research interests:

Dietary intake of xenobiotics; quality of life of older people; nutrition in older age; dietary habits and nutritional status of older people