Katarzyna Kajak-Siemaszko

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

(+48) 22 59 37 070

katarzyna_kajak_siemaszko@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 84

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Podstawy biotechnologii; nowa żywność; technologie produktów pochodzenia zwierzęcego; higiena i bezpieczeństwo żywności; systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Zainteresowania naukowe:

Wpływ jakości surowca i metod obróbki cieplnej na interakcje między składnikami żywności oraz jej wartość odżywczą; wpływ przemian zachodzących w tkance mięśniowej post mortemna jakość mięsa przeznaczonego na cele przerobowe i kulinarne; bezpieczeństwo żywności; tekstura produktów żywnościowych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute  of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 84

Main areas of didactic activity:

Basics of biotechnology; novel foods; technologies of processed animal products; hygiene and food safety; systems to ensure food safety

Research interests:

The influence of the quality of raw material and heat treatment method on the interactions between the components of the food and its nutritional value; the impact of changes occurring in muscle tissue post mortem on the quality of meat intended for the purposes of processing and cooking; food safety; texture of food products