Jarosława Rutkowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Analiz Instrumentalnych

(+48) 22 59 37 072 (81)

jaroslawa_rutkowska@sggw.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0112

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Chemia żywności; nowoczesne metody analizy żywności; techniki instrumentalne w badaniu żywności 

Zainteresowania naukowe:

Analiza czynników wpływające na skład tłuszczu mlecznego; rozwój technik analitycznych dotyczących badań składu tłuszczu mlecznego; zastosowanie do wyrobów ciastkarskich dodatków charakteryzujących się udokumentowanym działaniem prozdrowotnym w celu poprawy ich wartości odżywczej; adaptacja różnych metod do pozyskiwania cennych związków bioaktywnych z surowców roślinnych


Associate professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Instrumental Analysis

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0112

Main areas of didactic activities:

Food chemistry; modern methods of food analysis; instrumental techniques in food analysis

Research interests:

Analysis and assessment of factors affecting the composition of milk fat; development of analytical techniques for studies of milk fat composition;the use of additives improving the nutritional value of cakes; that have documented pro-health effects; adapting diverse techniques of acquiring valuable bioactive compounds from plants