Jarosława Rutkowska

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Analiz Instrumentalnych

(+48) 22 59 37 072 (81)

jaroslawa_rutkowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0112

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Chemia żywności; nowoczesne metody analizy żywności; techniki instrumentalne w badaniu żywności 

Zainteresowania naukowe:

Analiza czynników wpływające na skład tłuszczu mlecznego; rozwój technik analitycznych dotyczących badań składu tłuszczu mlecznego; zastosowanie do wyrobów ciastkarskich dodatków charakteryzujących się udokumentowanym działaniem prozdrowotnym w celu poprawy ich wartości odżywczej; adaptacja różnych metod do pozyskiwania cennych związków bioaktywnych z surowców roślinnych


Professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Instrumental Analysis

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0112

Main areas of didactic activities:

Food chemistry; modern methods of food analysis; instrumental techniques in food analysis

Research interests:

Analysis and assessment of factors affecting the composition of milk fat; development of analytical techniques for studies of milk fat composition;the use of additives improving the nutritional value of cakes; that have documented pro-health effects; adapting diverse techniques of acquiring valuable bioactive compounds from plants