Jarosław Wyrwisz

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

(+48) 22 59 37 078

jaroslaw_wyrwisz@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0116

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; inżynieria procesowa; nowoczesne metody analizy żywności

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości tekstury produktów spożywczych; właściwości reologiczne żywności; pomiar barwy żywności; obróbka cieplna a właściwości fizyczne produktów spożywczych; wpływ dodatku związków bioaktywnych na cechy fizykochemiczne produktów spożywczych; właściwości technologiczne mikronizowanych preparatów błonnikowych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Engineering in Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159C St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0116

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering and accommodation industry; process engineering in food technology; modern methods of food analysis

Research interests:

The instrumental measurement of textural properties of food products; the rheological properties of food; food colour measurement; effect of bioactive compounds on the physicochemical properties of food products; technological properties of micronized fiber powder; the heat treatment parameters and the physical properties of food products