Ingrid Wachowicz

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Technologii Gastronomicznej

(+48) 22 59 37 064

ingrid_wachowicz@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 82

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Technologia gastronomiczna; obsługa konsumenta w gastronomii; opracowywanie nowych potraw; polska kuchnia regionalna; kuchnie narodowe

Zainteresowania naukowe:

Jakość usług gastronomicznych, aspekty: technologiczne, higieniczne, obsługi konsumenta; wpływ procesu technologicznego na jakość warzyw i mięsa; charakterystyka i funkcjonowanie cateringu w Polsce, programy komputerowe stosowane w gastronomii,


Ph.D., senior lecturer

Food technology and nutrition
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Gastronomy

Institute of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 82

Main areas of didactic activity:

Catering technology; consumer services in catering; new dishes development; Polish regional cuisine and national cuisines

Research interests:

The quality of catering services from the dietary, technological, hygienic and consumer service aspects; effect of technological process on quality of vegetables and meat; characteristics and functioning of catering services in Poland; assessing the correctness of preparing meals by consumers in a household, computer programs using in catering service