Grzegorz Pogorzelski

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 058

grzegorz_pogorzelski@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 109A

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Współczesne trendy w produkcji żywności; maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie

Zainteresowania naukowe:

Ogólna technologia żywności; technologia mięsa; genetyczne i środowiskowe uwarunkowania oraz możliwości kształtowania jakości i wartości odżywczej produktów zwierzęcych; analiza popytu na mięso wołowe w Polsce


M.Sc., research assistant

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159C St., building 32, 02-776 Warsaw

office 109A

Main areas of didactic activity:

Current trends in food production; theory of machines and technological equipment in the catering and hotel industry

Research interests:

Food technology; meat technology; genetic and environmental conditions and the possibility of shaping the quality and nutritional value of animal products; analysis of the demand for beef in Poland