Grażyna Wasiak-Zys

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż.

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

22 59 37 040

grazyna_wasiak_zys@sggw.edu.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1090

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Analiza sensoryczna żywności

Zainteresowania naukowe:

Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; czynniki warunkujące wybór i akceptację produktów żywnościowych przez konsumentów; oczekiwania i preferencje konsumentów w stosunku do żywności funkcjonalnej i wygodnej


M.Sc.

Food technology and nutrition

Department of Functional Food, Organic Food and Commodities

Chair of Functional Food and Commodities

(+48) 22 59 37 040

grazyna_wasiak_zys@sggw.edu.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1090

Main areas of didactic activity:

Sensory evaluation of food

Research interests:

Sensory characteristics of food products; sensory quality organic food;  consumers` expectation and preferences in relation to food