Ewa Świstak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zarządzaniu i jakości

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 143

ewa_swistak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1118

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Hotelarstwo, rynek usług hotelarskich i gastronomicznych; zarządzanie przedsiębiorstwem;

organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach

Zainteresowania naukowe:

Jakość usług hotelarskich i czynniki ją determinujące; organizacja pracy w przedsiębiorstwie hotelarskim; aspekty prawne działalności hotelarskiej; oferta gastronomiczna; biznesowa i turystyczno-wypoczynkowa zakładów hotelarskich; produkty regionalne i tradycyjne oraz ich wykorzystanie w ofercie zakładów gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych; rozwój i zróżnicowanie bazy noclegowej i gastronomicznej; polityka wyżywienia oraz wyżywienie różnych grup ludności w Polsce


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Departament of Food Market and Consumer Research

Institute of Human NutritionSciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1118

Main areas of didactic activity:

Hospitality; the market of hotel and catering services; managing a business; organization of nutrition in hospitals and nursing homes

Research interests:

The quality of hotel services and the factors determining them; the organization of work in the enterprise hospitality; legislative aspects of hotel activity, the gastronomic, business, leisure and tourism offer of the hospitality establishments; regional and traditional products and their use in establishments and tourist farms offer; development and diversification of accommodation and catering; food policy, food consumption patterns among different population groups