Ewa Sicińska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 110

ewa_sicinska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2124

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; żywienie osób starszych; racjonalizacja żywienia; suplementy diety

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych; foliany – spożycie, niedobory, nadmiary; suplementy diety i produkty wzbogacone jako źródło witamin i składników mineralnych – rynek żywności; korzyści i zagrożenia, uwarunkowania stosowania; zdrowie publiczne


Ph. D., assistant professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2124

Main areas of didactic activity:

Human nutrition; nutrition in older age; strategies for improvement nutrition; dietary supplements

Research interests:

Dietary intake and nutritional status of different population groups; folate – intake, deficiencies, excess; fortified food and dietary supplements as a source of vitamins and minerals – food market, the benefits and risks, factors influencing the usage; public health nutrition