Ewa Rembiałkowska

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej 

Zakład Żywności Ekologicznej

(+48) 22 59 37 038

ewa_rembialkowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1102

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Żywność ekologiczna; ekologia i ochrona środowiska; produkty ekologiczne w żywieniu człowieka; ekologiczne metody produkcji żywności; ekologiczne aspekty żywności, żywienia i zdrowia; ecological aspects of food and nutrition; ekologia krajobrazu; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności; rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie

Zainteresowania naukowe:

Jakość żywności z rolnictwa ekologicznego i jej wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt; rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Europie; rozwój świadomości ekologicznej i postaw prośrodowiskowych konsumentów oraz rolników ekologicznych i konwencjonalnych; GMO a środowisko i zdrowie; tworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy nauką a praktyką w sektorze rolnictwa ekologicznego


Professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food 

Chair od Organic Food

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 159c Nowoursynowska St., building 32, 00-776 Warsaw

office 1102

Main areas of didactic activity:

Organic food; ecology and environment protection;  organic products in human nutrition; organic methods of food production; ecological aspects of food, nutrition and health; landscape ecology; modern technologies and food standardization; organic agriculture, environment and health

Research interests:

Food quality from organic farming and its impact on human and animal health; development of the organic farming in Poland and Europe; development of the ecological awareness and pro-environmental attitudes of the consumers, organic and conventional farmers; GMO, environment and health; creating communication platform between science and practice in the organic farming sector