Ewa Halicka

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zarządzaniu i jakości

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

(+48) 22 59 37 141

ewa_halicka@sggw.edu.pl 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1120

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Polityka wyżywienia ludności, gospodarka żywnościowa, instytucje rynku żywności

Zainteresowania naukowe:

Analiza uwarunkowań rozwoju rynku żywności; zrównoważona konsumpcja żywności; polityka wyżywienia w krajach Unii Europejskiej i USA; bezpieczeństwo żywnościowe świata; rola instytucji rynkowych w promowaniu zdrowego stylu życia


Ph.D., Assistant Professor

Food Technology and Nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1120

Main areas of didactic activity:

Food and nutrition policy, food economics, food market institutions

Research interests:

Analysis of food market development determinants; sustainable food consumption; food and nutrition policy in the European Union and the US; food security at global level; role of  market institutions in promoting healthy lifestyles