Eliza Kostyra

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

(+48) 22 59 37 052

eliza_kostyra@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1100

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Analiza sensoryczna żywności

Zainteresowania naukowe:

Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; interakcje dodatków aromatyzujących/ smakowych/strukturotwórczych ze składnikami żywności i ich efekty sensoryczne; czasowy wymiar wrażeń sensorycznych i ich wpływ na jakość produktów; czynniki warunkujące wybór i akceptację produktów żywnościowych przez konsumentów; oczekiwania i preferencje konsumentów w stosunku do żywności funkcjonalnej i wygodnej; zaburzenia w odbiorze wrażeń sensorycznych na skutek różnych stanów chorobowych; percepcja sensoryczna oraz preferencje dzieci i osób starszych; integracja sensoryczna w poprawie funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych


Associate professor (dr hab.) 

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition  Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1100

Main areas of didactic activity:

Sensory evaluation of food

Research interests:

Sensory characteristics of food products; sensory interaction between flavourigs/ taste/texture substances in food products; temporal changes in flavour and sensory quality of food products; consumers` expectation and preferences in relation to food; perception and preference of food among children and elderly people; disorders in sensory perception as a result of various diseases; sensory integration in improvement function of basic senses` system