Dorota Czerwińska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 116

dorota_czerwinska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2128

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; edukacja żywieniowa; toksykologia żywności

Zainteresowania naukowe:

Badania sposobu żywienia i stanu odżywienia w różnych grupach populacyjnych (osoby z celiakią, osoby narażone na stres); wzbogacanie żywności i suplementacja diety jako strategie poprawy stanu odżywienia populacji; edukacja żywieniowa różnych grup populacyjnych; stan i poziom wiedzy żywieniowej różnych grup ludności; efektywność edukacji żywieniowej wśród różnych grup ludności


Ph.D., senior lecturer

food technology and nutrition

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2128

Main areas of didactic activity:

Human nutrition; nutrition education; food toxicology

Research interests:

Dietary intake and nutritional status of different population groups (people with celiac disease, people exposed to stress); food fortification and use of  dietary supplements as the strategies of improving the nutritional status of different population groups; nutrition education in different population groups; the level of nutritional knowledge of different groups of people; the effectiveness of nutrition education among different groups of people