Dominika Średnicka-Tober

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Ekologicznej

(+48) 22 59 37 035

dominika_srednicka_tober@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1103

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ekologia i ochrona środowiska; żywność ekologiczna; współczesne trendy w technologii żywności; ekologiczne metody produkcji żywności; środowisko życia człowieka; ekologia krajobrazu

Zainteresowania naukowe:

Jakość żywności z rolnictwa ekologicznego i jej wpływ na zdrowie; związki bioaktywne w żywności; GMO w produkcji żywności – wpływ na środowisko i zdrowie człowieka oraz aspekty socjoekonomiczne; właściwości antykancerogenne składników żywności.


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Organic Food

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1103

Main areas of didactic activity:

Ecology; environmental protection; organic foods; current trends in food technology; ecological methods of food production; human living environment; landscape ecology

Research interests:

Quality and health impacts of organic foods; food bioactive compounds; anticancer properties of food compounds; GMO in food production – environmental; human health and socioeconomic aspects