Danuta Kołożyn-Krajewska

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

(+48) 22  59 37 069

danuta_kolozyn_krajewska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 83

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Higiena produkcji żywności; zarządzanie jakością żywności; systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Zainteresowania naukowe:

Prognozowanie mikrobiologiczne jako metoda oceny ryzyka mikrobiologicznego żywności; zastosowanie bakterii probiotycznych do wytwarzania nowych; funkcjonalnych produktów żywnościowych; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji żywności w Polsce

Kierownik projektu badawczego MNiSzW „Badanie nad zastosowaniem sieci neuronowych w mikrobiologii prognostycznej żywności” (2 PO6T 005 27); kierownik z ramienia SGGW w projekcie rozwojowym „Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności” (N R12 0097 06/2009). Wykazano przydatność nowoczesnych narzędzi jakimi są mikrobiologiczne modele prognostyczna do szacowania ryzyka mikrobiologicznego; zastosowano także po raz pierwszy w Polsce sieci neuronowe do celu opracowywania modeli mikrobiologicznych. W ramach drugiej grupy zagadnień naukowych  grant „Prognostyczne modele wzrostu i przeżywalności bakterii probiotycznych w wybranych produktach żywnościowych” (2 P06T 084 28). Obecnie prowadzone są badania nad możliwością zastosowania bakterii probiotycznych do wędlin surowo dojrzewających. Zrealizowany projekt koordynowany przez UP w Lublinie „Technologiczne możliwości zastosowania bakterii probiotycznych do produkcji surowych wędlin dojrzewających” (NN 312 275435). Trzecia grupa zagadnień naukowych –  pierwsze w Polsce badania oceny wdrożenia systemów zapewnienia jakości i zarządzania bezpieczeństwem żywności. Współautor (z Tadeuszem Sikorą) znaczącej pozycji książkowej wydanej przez C.H. Beck w 2010 roku pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka” oraz kilku poradników wdrażania systemu HACCP. Udział w projekcie FP5 Concerted Action EU-RAIN (QLK1-CT-2002-02178). Obecnie zajmuje się kwestią racjonalnego wykorzystania żywności. Kieruje projektem finansowanym przez NCBiR (Innowacje społeczne) „Model ograniczania strat i marnowania żywności z korzyścią dla społeczeństwa – MOST” (konsorcjum).

Dwie kadencje prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (obecnie v-prezes); członek z wyboru Komitetu Nauk o Żywności PAN; Członek polskiego Komitetu IUFoST (Międzynarodowa Unia Nauki i Technologii Żywności); v-przewodnicząca Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności przy Federacji Polskich Banków Żywności; członek Rady Programowej prozdrowotnej koalicji „Świadomy wybór – Perspektywa 2020”; przewodnicząca polskiego komitetu naukowego „Wiem co wybieram”.


Professor

Food technology and human nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute of Human Nutrition Sciences; Warsaw University of Life Sciences-SGGW; Nowoursynowska 159c St.; building 32; 02-776 Warsaw

office 83

Main areas of didactic activities:

Food hygiene; food quality management; food safety systems in food production chain

Scientific interests:

Predictive microbiology as a method of microbiological risk analysis; utilization of probiotic bacteria for new, functional food products; safety and quality management in food production in Poland

Manager of research Project of Ministry of Science and Higher Education „Research on the use of neural networks in predictive food microbiology (2 PO6T 005 27); manager on behalf of WULS-SGGW in development Project „Use of predictive microbiology for food safety modelingi” (N R12 0097 06/2009). It was demonstrated the usefulness of modern tools which are microbiological predictive models for microbiological risk assessment; first time in Poland neural networks were used to develop microbiological models. In the frame of second group of scientific issues Project „Predictive models of growth and survival of probiotic bacteria in selected food products” (2 P06T 084 28). Now the research on possibile utilization of probiotic bacteria in raw fermented meat products are carried out. The completed project coordinated by the University of Life Science in LublinTechnological potential use of probiotic bacteria for the production of raw ripening meat products(NN 312 275435). Third group of scientific issues –  Poland’s first study evaluating the implementation of quality systems and food safety management. Co-author (with Tadeusz Sikora) significant book published by C.H. Beck in 2010. „Food safety management. Theory and practice and some guides of implementing the HACCP system. Participation in the FP5 Concerted Action EU-RAIN (QLK1-CT-2002-02178). She is currentlya matter ofrational use offood. The head of the project funded by NCBiR (Social Innovation) „Model of limiting of losses and food waste for the benefit of society – the MOST” (consortium).

Two terms as president of the Polish Food Technologists’ Society (now vice-president); member of the Committee of Food Sciences of Polish Academy of Science; Member of the Polish Committee IUFoST (International Union of Food Science and Technology); Vice-President of the Council for Rational Food Use of the Polish Federation of Food Banks; a member of the Program Council pro-health coalition; „Informed choice – Perspective 2020”;  President of the Polish scientific committee of  „Choices Programme”.