Arkadiusz Szpicer

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 086

arkadiusz_szpicer@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0120

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości fizykochemicznych produktów spożywczych; wpływ dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne produktów mięsnych.


Sc., research assistant

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0120

Main areas of didactic activity:

Food engineering

Research interests:

The instrumental measurement of the physicochemical properties of food products; effect of the bioactive substances addition on the meat products technological properties.