Anna Sadowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

(+48) 22 59 37 055

anna_sadowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1088

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej; żywność wygodna; przemysłowa produkcja potraw; analiza sensoryczna; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zainteresowania naukowe:

Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; wpływ procesów przetwarzania na wartość odżywczą żywności; właściwości funkcjonalne składników bioaktywnych oraz ich wykorzystanie w żywności


PhD., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1088

Main areas of didactic activity:

Functional food commodities; convenient food; technology of industrial production of dishes; sensory analysis of food; food for particular nutritional uses

Research interests:

Sensory quality of food; effect of processing on the nutritional value of food; functional properties of bioactive compounds and their application in food products