Anna Piotrowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

(+48) 22 59 37 043

anna_piotrowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1085

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Analiza sensoryczna żywności; towaroznawstwo żywności przetworzonej; suplementy diety; żywność wygodna; projektowanie produktu żywnościowego

Zainteresowania naukowe:

Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; czynniki wpływające na wybór i akceptację żywności przez konsumentów; projektowanie żywności funkcjonalnej; wpływ procesów przetwarzania na jakość sensoryczną i wartość odżywczą żywności


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food 

Chair of Functional Food Sensory Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1085

Main areas of didactic:

Sensory analysis of food; processed food commodities; dietary supplements; convenient food; food product development

Research interests:

Sensory characteristics of food products; factors affecting consumer choice and acceptance of food; functional food development; influence of food processing on sensory quality and nutritional value