Anna Brzozowska

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 110

anna_brzozowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2124

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie osób starszych; toksykologia żywności; toksykologia żywieniowa

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i stan odżywienia osób starszych; mikroskładniki: spożycie, stan odżywienia i stan zdrowia;  suplementacja diety: korzyści i zagrożenia; pobranie substancji obcych z dietą


Full professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2124

Main areas of didactic activity:

Nutrition in older age; food toxicology; nutritional toxicology

Research interests:

Dietary habits and nutritional status of older people;   micronutrients: intake, nutritional and health status;  diet supplementation: benefits and risks; dietary intake of xenobiotics