Aleksandra Kołota

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Dietetyki

Zakład Dietetyki
(+48) 22 59 37 186

aleksandra_kolota@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 096

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Dietetyka; dietoprofilaktyka; dietoterapia; preparaty dietetyczne; diety niekonwencjonalne

Zainteresowania naukowe:

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób starszych; wpływ czynników żywieniowych na metabolizm w wątrobie; efekt stosowania substancji naturalnych u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Dietetics

Chair of Dietetic

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 159c Nowoursynowska St., building 32, 02-776 Warsaw

office 096

Main areas of didactic activity:

Dietetics, dietary treatment; dietary prevention; special nutritional products and medical food; unconventional diets

Research interests:

Assessment of nutritional status and dietary habits of elderly people; the impact of nutritional factors on metabolism in the liver; effect of natural substances on liver disease in patients with chronicliver diseases