Agnieszka Wierzbicka

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 060

agnieszka_wierzbicka@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 110

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ogólna technologia żywności; współczesne trendy w technologii żywności; wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego

Zainteresowania naukowe:

Tworzenie nowych produktów; jakość artykułów rolno-spożywczych; systemy jakości w przemyśle rolno-spożywczym; projektowanie technologiczne zakładów produkcji żywności


Professor

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 110

Main areas of didactic activity:

Food technology; future trends in food technology; equipment in catering

Research interests:

New products development; food quality; quality control systems in food industry; technological designs for catering facilities