Agnieszka Tul-Krzyszczuk

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zarządzaniu i jakości

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 138

agnieszka_tul_krzyszczuk@sggw.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1129

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem; hotelarstwo; organizacja przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich; zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym; logistyka w gastronomii i hotelarstwie; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ochrony zdrowia

Zainteresowania naukowe:

Działalność innowacyjna i strategie marketingowe przedsiębiorstw; specyfika świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych; organizacja i zarządzanie zakładami gastronomicznymi; warunki i organizacja sprzedaży żywności; zachowania nabywcze klientów placówek handlowych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Market and COnsumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1129

Main areas of didactic activity:

Organization and management; hospitality; organization of gastronomic and hotel enterprises.  management of human resources in the company; tourism business management, Logistics in gastronomy and hotel industry, economics and organization of health care companies

Research interests:

Innovative activity and trade marketing strategies of enterprises, human resources management in enterprises; specificity of services of hotel and gastronomic, organization and management of gastronomic company; interests of scientific conditions and organization of sale of food, purchasing behavior of clients of  business outposts