Projekty realizowane w Katedrze Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Drukuj

ABC of Healthy Eating - ABC of Kids Nutrition and the awareness campaign in 8 major cities in Poland to develop guidelines on healthy eating for children 7-9 years old and increase their nutritional knowledge

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2017 - 2018

www.abczywienia.pl

 

ABC Żywienia Dzieci

Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Okres trwania: 2016

www.abczywienia.pl

 

EKOLOGICZNE METODY PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW Z UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH OTRZYMYWANYCH PRODUKTÓW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 1.05– 15.11.2011

 

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH PREPARATÓW JABŁKOWO - POLIFENOLOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE JABŁKA ODMIANY GOLD MILENIUM® Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, HORre-029-29-23/14 (93)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 1.05-15.11.2014

 

ANALIZA WPŁYWU RÓŻNYCH METOD AKTYWACJI GLEBY W UPRAWIE EKOLOGICZNEJ NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ WARZYW POLOWYCH

Akronim  BIOREWIT

Program LIFE10 ENV/PL/661

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Okres trwania: 2012-2015

http://www.biorewit.inhort.pl/pl/index.html

 

MEASURING TEMPORALITY OF SENSATIONS AND OF LIKING IN CONSUMERS

ESN – European Sensory Network

Kierownik projektu: dr inż. Eliza Kostyra

Okres trwania: 2014 -2015

 

DOUBLE DEGREE MSC PROGRAM: ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS STUDIA MAGISTERSKIE (DOUBLE DEGREE 'ROLNICTWO EKOLOGICZNE I SYSTEMY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI)

Program ELLS Fund for Incentives

Akronim  EUR-Organic

Grant 70/2014/e

Kierownik projektu: dr Sabine Zikeli, University of Hohenheim, Niemcy

Okres trwania: 1.1.2014 – 31.12.2016

 

ORGANIC SENSORY INFORMATION SYSTEM (OSIS): DOCUMENTATION OF SENSORY PROPERTIES THROUGH TESTING AND CONSUMER RESEARCH FOR THE ORGANIC INDUSTRY

Program UE FP7-SME

Akronim ECROPOLIS

218477-2

Kierownik projektu dr Gabriela Wyss, FIBL, Szwajcaria

Okres trwania:  2009-2011

http://www.ecropolis.org

 

ELABORATION OF THE BEST PRACTICE MODELS OF THE KNOWLEDGE TRANSFER FROM SCIENCE TO PRACTICE IN THE ORGANIC FARMING SECTOR (OPRACOWANIE NAJLEPSZYCH PRAKTYCZNYCH MODELI TRANSFERU WIEDZY Z NAUKI DO PRAKTYKI W SEKTORZE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO)

Program UE Leonardo da Vinci Partnerships

Akronim LOVEt 2

2012-1-PL1-LEO04-281911

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 11.2012 – 07.2014

http://lovet2.eu/consortium/partners/

 

INNOVATIVE EDUCATION TOWARDS THE NEEDS OF THE ORGANIC SECTOR (INNOWACYJNA EDUKACJA DLA POTRZEB SEKTORA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ)

Program UE Erasmus + Strategic Partnerships

Akronim EPOS

2014-1-PL01-KA203-003392

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Okres trwania: 1.09.2014 – 31.08.2016

https://www.facebook.com/eposproject

 

BIOŻYWNOŚĆ - INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Nr projektu: POIG.01.01.02-14-090/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN)

Realizacja badań w Katedrze: 2009-2013

http://www.biozywnosc.edu.pl

 

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ „OD WIDELCA DO ZAGRODY"

Nr projektu: PO IG.01.03.01-00-204/09

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

Realizacja badań w Katedrze: 2009-2014

http://www.prooptibeef.pl