Projekty prowadzone w Instytucie

Drukuj

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Żywność Wysokiej Jakości

Działająca od 27 lutego 2020 r. Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • zwiększenie udziału w rynku żywności wysokiej jakości poprzez działanie na rzecz ścisłej współpracy pomiędzy producentami żywności a nauką, mające na celu wypracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych systemów szkoleń kadry pracowników zapewniających kształcenie na wszystkich poziomach nauczania (szkolnictwo zawodowe, technika, uczelnie wyższe);
  • utworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami i pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb zmieniających się technologii i wymagań produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości;
  • prowadzenie stałego monitoringu zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i UE w celu weryfikacji wymagań prawno-produkcyjnych wpływających na potrzeby kwalifikacyjne oraz proponowanie zmian legislacyjnych wpływających na poprawę kompetencji w sektorze żywności w celu zapewnienia jej wysokiej jakości;
  • opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
  • działania na rzecz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego pozwalających na lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców (np. kształcenie dualne).

W ramach Rady funkcjonuję grupy robocze:

  • grupa robocza ds. legislacji
  • grupa robocza ds. badań kompetencji w Sektorze
  • grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem

Zapraszamy na internetową stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości


Informacje na temat projektów prowadzonych w Instytucie, z podziałem na poszczególne jednostki, znajdują się w zakładkach w menu bocznym.