Studia doktoranckie

Drukuj

Dlaczego doktorat na WŻCz

Wydział Żywienia Człowieka istnieje od 1 października 1977 roku. Jest uznawanym i cenionym w Polsce oraz na świecie ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Pracownicy Wydziału działają w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Komitecie Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Komitecie Narodowym ds. Współpracy z IUNS, Komitecie Nauk o Żywności PAN, Komitecie Narodowym IUFoST, Polskim Towarzystwie Technologów Żywności, Polskim Towarzystwie Nauk Żywieniowych, Polskim Towarzystwie Dietetycznym, HINS-Polska, Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT, Kapitule Godła TERAZ POLSKA, Kapitule Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Mazowieckich Producentów Żywności, IUNS, EANS, FENS, PHARE, FAO/WHO, INRA, European Nutrition Leadership Programme, The European Sensory Network.

Realizacja doktoratu na Wydziale Żywienia Człowieka daje wiele możliwości:

 • rozwoju naukowego,
 • współpracy z innymi ośrodkami w Polsce i na świecie,
 • udziału w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • korzystania z nowocześnie wyposażonych laboratoriów i pracowni.

Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

 

Problematyka badawcza

Profil dydaktyczny i badania naukowe Wydziału dotyczą zagadnień związanych z żywieniem człowieka pod kątem wpływu żywienia na funkcjonowanie organizmu na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym oraz całego organizmu, stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, epidemiologii żywieniowej, dietoprofilaktyki i dietoterapii schorzeń cywilizacyjnych, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ze szczególnym uwzględnieniem zakładów gastronomicznych i cateringu oraz ekologicznych surowców, projektowania i charakterystyki żywności specjalnego przeznaczenia oraz żywności funkcjonalnej. Do zakresu nauczania i badań naukowych należy także polityka wyżywienia ludności i zachowania konsumentów na rynku żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz psychologia i socjologia żywienia.

 

Studia doktoranckie

Wydział Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w systemie studiów stacjonarnych (dziennych).

Studia doktoranckie stwarzają warunki do:

 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie oraz we współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,
 • publikowania wyników badań,
 • realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe,
 • przygotowania do egzaminów doktorskich,
 • przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego,
 • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

 

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo - rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

 • wiedzy na zaawansowanym poziomie dotyczącej dziedziny prowadzonych badań naukowych,
 • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,
 • kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo - badawczej i społecznej roli uczonego.

Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich znajdziesz tutaj.

 

Kandydat

Do studiowania może być dopuszczona osoba z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym. Kandydat powinien odznaczać się predyspozycjami do pracy naukowej oraz silną  motywacją.

 

Płatność

Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Żywienia Człowieka są bezpłatne.

 

Zasady przyjęć

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego prowadzonego zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW nr 36 – 2013/2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu stacjonarnych studiów doktoranckich.

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która ma tytuł magistra lub równorzędny.

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich, powołana decyzją Dziekana Wydziału. W skład komisji wchodzą: dziekan lub prodziekan (przewodniczący komisji), kierownik studiów doktoranckich oraz nie mniej niż 3 osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz 1 przedstawiciel rady doktorantów na Wydziale.

Zgodnie z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w SGGW oraz Uchwałą Senatu SGGW nr 36 – 2013/2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne), postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia łącznie następujące elementy:

 • średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
 • dotychczasowa aktywność naukowa (0-5 pkt.)
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt).

Maksymalna liczba punktów wynosi 20. Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się na studia doktoranckie.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, które składa się w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, składane w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie /formularz do pobrania/,
 2. Kwestionariusz osobowy /do pobrania/,
 3. CV zawierające:
  • informację o znajomości języków obcych np. certyfikaty
  • informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych
  • opis zainteresowań naukowych kandydata
 4. 3 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku studiów dwustopniowych – średnią z I i II stopnia),
 7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. Zgodę opiekuna/promotora podejmującego się sprawowania opieki naukowej nad studiami doktoranckimi oraz rozprawą doktorską kandydata /formularz do pobrania/,
 9. Akceptację Kierownika Katedry, w której ma być realizowana praca doktorska wraz z zapewnieniem pensum dydaktycznego dla doktoranta /formularz do pobrania/.

 

Termin złożenia dokumentów: do 12 września 2018 r. /z wyłączeniem okresu 13 – 31 sierpnia/ Składanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16.

Miejsce złożenia dokumentów: Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa, budynek nr 32, parter, pok. A64.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 14 lub 17 lub 18 września 2018 r.

Kandydaci będą proszeni by podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawili krótką (5 – 7 min.) prezentację swoich zainteresowań badawczych, dotychczasowych osiągnięć i planów naukowych. Prezentacja w formie pliku ppt lub pdf powinna być przesłana mailem bądź złożona w formie papierowej w sekretariacie studiów doktoranckich do dn. 12 września 2018 r.

 

Opiekun naukowy/promotor

Opiekunem naukowym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Wskazane jest, aby opiekun naukowy posiadał środki na realizację eksperymentalnej części pracy doktorskiej, jeśli taką się przewiduje.

Sekretariat studiów doktoranckich

Mgr inż. Marzena Czmoch

tel.: 22 59 37 148

e-mail: marzena_czmoch@sggw.pl

budynek nr 32, parter, pok. A64