Kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

Drukuj

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE):

rekrutacjana podstawie wyników egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości/ z: biologii lub chemii, lub matematyki

czas trwania: studia stacjonarne – 3.5 roku, studia niestacjonarne (zaoczne) - 4 lata

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

rekrutacja: na podstawie:

  • dyplomu studiów i stopnia kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności, gastronomia i hotelarstwo;
  • dyplomu innego kierunku studiów i stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna,  student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
  • średniej ocen ze studiów i stopnia.

czas trwania: studia stacjonarne – 1.5 roku, studia niestacjonarne (zaoczne) – 1,5 roku

 

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Studia i stopnia: żywienie człowieka, ocena żywienia, podstawy dietetyki, analiza żywności, toksykologia żywności, higiena żywności, towaroznawstwo żywności, technologia gastronomiczna, wyposażenie zakładów żywienia, opakowania i przechowalnictwo żywności, prawo żywnościowe, ochrona konsumenta, psychologia żywienia.

Studia II stopnia: żywienie w wieku rozwojowym, żywienie osób starszych, żywienie w warunkach ekstremalnych, nowoczesne metody analizy żywności, żywność wygodna, współczesne trendy w technologii żywności, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, etyka w łańcuchu żywnościowym, ekonomika konsumpcji, socjologia żywienia.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

  • instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się żywieniem człowieka, przetwórstwem, obrotem oraz kontrolą żywności;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności;
  • inspekcje urzędowej kontroli żywności;
  • poradnie żywieniowe;
  • szkolnictwo oraz placówki zajmujące się edukacją żywieniową;
  • organizacje zajmujące się ochroną konsumentów;
  • instytucje naukowo-badawcze.

 

Pobierz informacje na temat kierunku

Pobierz prezentację Wydziału