Kierunek Dietetyka

Drukuj

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE):

rekrutacja: na podstawie wyników egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości/ z: biologii lub chemii

czas trwania: studia stacjonarne – 3 lata

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

rekrutacja: na podstawie średniej ocen ze studiów i stopnia, kandydat musi się legitymować dyplomem ze studiów  i stopnia na kierunku dietetyka

czas trwania: studia stacjonarne - 2 lata

 

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Studia i stopnia: anatomia człowieka, fizjologia człowieka, biochemia ogólna i żywności, kwalifikowana pierwsza pomoc, kliniczny zarys chorób, podstawy genetyki, podstawy farmakologii, podstawy dietetyki, interakcje leków z żywnością, poradnictwo dietetyczne, psychologia żywienia, socjologia żywienia, etyka, prawo w ochronie zdrowia.

Studia II stopnia: żywienie kliniczne, dietoprofilaktyka, dietoterapia, fizjologia i żywienie w sporcie, poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, psychologia kliniczna, preparaty dietetyczne.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
  • poradnie żywieniowe i dietetyczne;
  • poradnie chorób metabolicznych oraz poradnie chorób przewodu pokarmowego;
  • zakłady żywienia zbiorowego oraz zakłady cateringowe obsługi szpitali, sanatoria i domy opieki;
  • placówki sportowe;
  • szkolnictwo oraz placówki doradztwa żywieniowo - dietetycznego;
  • instytucje naukowo-badawcze.

 

Pobierz informacje na temat kierunku.

Pobierz prezentację Wydziału.